arrow_drop_up arrow_drop_down

PRIVACY STATEMENT | Maximale Invloed


Maximale Invloed is gevestigd aan de Bart van der Leckplantsoen36, 1061 VL te Amsterdam.

Maximale Invloed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in

deze privacyverklaring. Jouw persoonsgegevens worden door Maximale Invloed verwerkt wanneer je

gebruik maakt van de diensten van Maximale Invloed en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan

Maximale Invloed.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Maximale Invloed

ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het

contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

Van wie verwerkt Maximale Invloed persoonsgegevens?

Maximale Invloed verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de

website www.maximaleinvloed.nl bezoekt.


Waar gebruikt Maximale Invloed je persoonsgegevens voor?

Maximale Invloed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Maximale Invloed uit

te kunnen voeren;

- om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

- om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het

blog;

- om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

- om de bestelde producten te kunnen leveren;

- voor het afhandelen van de betaling;

- voor het verzenden van een nieuwsbrief;

- of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.


Welke persoonsgegevens verwerkt Maximale Invloed?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt Maximale Invloed de volgende persoonsgegevens:

- voor- en achternaam,

- geslacht,

- adresgegevens,

- telefoonnummer,

- e-mailadres,

- bankrekeningnummer


Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan Maximale Invloed verstrekt worden.

Bij het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij via

de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens

zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van

uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk

verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij

persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw

persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook

aan derden verstrekken.


Verwerkt Maximale Invloed bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Maximale Invloed verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn

dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. Maximale Invloed kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad

ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat Maximale Invloed zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft

verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@maximaleinvloed.nl. De gegevens zullen

dan worden verwijdert.


Hoe lang bewaart Maximale Invloed persoonsgegevens?

Maximale Invloed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na

het laatste contact met Maximale Invloed en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren

waarvoor je gegevens worden verzameld.


Deelt Maximale Invloed persoonsgegevens met derden?

Maximale Invloed verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Maximale Invloed gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk

maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw

computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de

website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld

jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser

verwijderen.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een

bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere

Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

door Maximale Invloed en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die

bij Maximale Invloed bekent zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen

naar info@maximaleinvloed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Maximale Invloed jou een

kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer

(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Maximale Invloed reageert zo snel mogelijk, maar

binnen vier weken, op jouw verzoek.

Maximale Invloed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe beveiligd Maximale Invloed persoonsgegevens?

Maximale Invloed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen

te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met Maximale Invloed via info@maximaleinvloed.nl.


Links

Op de website van Maximale Invloed kunnen links naar andere websites staan. Maximale Invloed is

niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook

om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.


Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Dit is het Privacy Statement van Maximale Invloed.

Maximale Invloed kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy

statement zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 6 december 2018. De meest recente versie vind je altijd op

www.maximaleinvloed.nl.


Contactgegevens:

Maximale Invloed

Bart van der Leckplantsoen 36

1061 VL Amsterdam

+31 6 55846550

info@maximaleinvloed.nl

www.maximaleinvloed.nl

mmm...cookies